Huisregels

Het stichtingsbestuur behoudt de vrijheid de regels aan te passen indien deze dit nodig acht.

Algemene regels:

1 Tijdens trainingen en wedstrijden dient men zich netjes volgens de normale normen en waarden te gedragen en andere teams te respecteren.
2 Personen die zich niet volgens de normale normen en waarden gedragen zullen voor wedstrijden worden uitgesloten en mogen pas weer mee doen met wedstrijden op het moment dat de stuurman/trainer verbetering in de persoon ziet.
3 Men zal de ter beschikking gestelde spullen volgens aanwijzingen gebruiken en hier voorzichtig mee om gaan.
4 Bij wedstrijden zal een ieder zorgen dat deze ruim op tijd bij de sloep aanwezig zal zijn, dit zodat de laatste dingen doorgesproken kunnen worden en klaar te zijn om warm te roeien voor de start.

Betaling:

1 Donateurs zullen in de laatste week van de maand betalen voor de maand die gaat komen.
2 Personen die de donatie niet betalen hebben tot uiterlijk 1 week in de nieuwe maand de tijd om alsnog de verschuldigde donatie te betalen, in de tussentijd zal deze persoon niet mogen deelnemen aan wedstrijden.
3 Indien donateurs na deze uitstel nog niet hebben betaald worden deze uitgesloten voor trainingen en wedstrijden.
4 Personen die niet hebben betaald en toch willen roeien worden pas weer toegelaten nadat deze de verschuldigde donaties hebben betaald, met deze voorwaarde erbij dat men dan wel als boete 1 extra maand doneert.
5 Bij deelname wedstrijden zal de kosten kiervoor worden verdeeld onder de deelnemende roeiers.
6 Indien iemand zich wil inschrijven als seizoen roeier* of tot seizoen roeier wordt toegedeeld achteraf, kan alleen mee doen met de trainingen en wedstrijden indien hij vooraf het verschuldigde seizoen tarief betaald.

Aanmelding, afmelding en opzegging:

1 Iedereen mag zich aanmelden bij de stichting als aspirant roeier enige eis is dat de persoon ouder moet zijn dan 12 jaar en kan voldoen aan de donatie verplichtingen.
2 Betaling van de donatie gaat in op de maand van inschrijving en zal naar verhouding in de maand worden berekend, voor verdere regels betaling zie huisregels betaling.
3 Indien men niet kan komen voor een training of een wedstrijd dient men dit tijdig en bijtijds door te geven aan de trainer/stuurman of diens vervanger, uitzonderingen daargelaten.
4 Roeiers mogen introducés meenemen om proef te roeien 1 introducé mag maximaal 2 keer mee roeien hierna moet deze beslissen of die zich wil aansluiten of bedankt voor het verder gaan met sloeproeien.
5 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, indien men opzegt in de laatste week van de maand is men wel verplicht de op dat moment verplichte donatie te betalen, het bestuur mag hiervoor echter vrijstelling verlenen als deze dit nodig acht.

Verhuur en uitlenen van de sloep:

1 De sloep kan door het stichting bestuur worden verhuurd indien dit kan in de planning van het trainen en deelnemen aan wedstrijden.
2 De daaruit voortvloeiende inkomsten zullen worden benut voor het onderhoud en verbeteren van de sloep.
3 De sloep zal nooit worden verhuurd of worden uitgeleend indien er niemand van het bestuur of een toegewezen persoon dit kan begeleiden.
4 De huurder zal vooraf een aanbetaling moeten doen aan de stichting betalen i.v.m. de door de stichting geregelde zaken.
5 Bij annulering van de huur zal de aanbetaling als verrekend worden beschouwd, deze zal niet worden geretourneerd.
6 Uitlenen van de sloep gebeurd alleen in hoogste uitzondering en nooit zonder iemand van de stichting zelf erbij.

* seizoen roeier is iemand die alleen actief deelneemt tijdens het roeiend seizoen, meestal vanaf begin april tot begin november maar zich onthoud van winter klussen als het weer opknappen van de sloep en hulpmiddelen die het mogelijk maakt om gedurende het seizoen te roeien, dit kan reeds door de roeier vooraf gemeld zijn of achteraf door het bestuur worden bepaald indien de persoon na herhaaldelijk verzoek niet is gekomen om mee te helpen bij het klussen.