Statuten

Naam en zetel:

Artikel 1.
De stichting draagt de naam: Stichting Sloeproeien Almere.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Almere.

Doel:

Artikel 2.
De stichting heeft ten doel;
a. Het vormen van een sloeproei ploeg in Almere en omgeving.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van promotionele activiteiten, kweken van samenhorigheid en het houden van groep trainingen ter voorbereiding op de te roeien wedstrijden.

Vermogen:

Artikel 3.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
– De eventuele ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen of te brengen bedragen of goederen.
– Donaties.
– Subsidies en sponsorgelden.
– Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift.
– De inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen, en.
– Overige baten.

Bestuur, samenstelling, wijze van benoeming (en beloning):

Artikel 4.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuurders.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door 1 persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Ingeval van 1 of meer vacatures in het bestuur behoud het bestuur zijn bevoegdheden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur, taak en bevoegdheden:

Artikel 5.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich vooreen derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur, vergaderingen:

Artikel 6.
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer 1 van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschied ten minste 7 dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeld, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degenen die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur, besluitvorming:

Artikel 7.
Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor 1 andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan 2 en niet later dan 4 weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergaderingen besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmen in een vergadering geschied mondeling, tenzij 1 of meer bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschied bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur, defungeren:

Artikel 8.
Een bestuurder defungeert:
Door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan.
Door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
Door zijn aftreden.
Door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders.
Door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging:

Artikel 9.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Tegen een handelen in strijd met artikel 5 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan 1 of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken:

Artikel 10.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 7 jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement:

Artikel 11.
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging:

Artikel 12.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening:

Artikel 13.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Na ontbinding geschied de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen:

Artikel 14.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.